Estat de l'estaciˇ meteorol˛gicaSistema en marxa desde fa 5 Days 14 Hours 28 Minutes 41 Seconds
Mem˛ria lliure del sistema 32.07GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b66)) per a informar de les condicions meteorol˛giques.
Es va ficar en marxa per ˙ltim cop fa 17:15:02 2020-03-23.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualitzaciˇ
29 Mar 2020 08:43
Weather-Display realtime Actual 0:00:13 29 Mar 2020 08:43
Weather-Display FTP Actual 0:03:28 29 Mar 2020 08:40
Weather-Display weather data Actual 0:03:43 29 Mar 2020 08:40
Weather-Display Month report Actual 7:32:36 29 Mar 2020 00:11
WXSIM forecast NO actualitzat 51876:43:43 > 6:02:00
28 Apr 2014 20:00