Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 37 Days 8 Hours 27 Minutes 42 Seconds
Memòria lliure del sistema 31.08GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b66)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 11:22:09 2020-01-22.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
20 Feb 2020 19:51
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:00:23 > 0:00:15
20 Feb 2020 19:51
Weather-Display FTP Actual 0:01:39 20 Feb 2020 19:50
Weather-Display weather data Actual 0:01:56 20 Feb 2020 19:50
Weather-Display Month report Actual 19:40:49 20 Feb 2020 00:11
WXSIM forecast NO actualitzat 50975:51:56 > 6:02:00
28 Apr 2014 21:00