^ Back to Top
facebook

g 09

Polityka Prywatności ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno

 

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowa pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.zzo-olszowa.pl/ (dalej jako: „Serwis”).

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem http://www.zzo-olszowa.pl/ są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”.

Informujemy, że ZZO Olszowa Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i rozwiązania organizacyjne gwarantujące zapewnienie wysokiego poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000183399, dalej zwana jako „ZZO Olszowa”. Kontakt z ZZO Olszowa w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

ZZO Olszowa Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 55,
63-600 Kępno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

numer telefonu: + 62 78 211 90

 1. Inspektor Ochrony Danych

ZZO Olszowa posiada Inspektora Ochrony Danych — aktualnie funkcję tę pełni Pan Paweł Szałek, który pomoże Państwu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ZZO Olszowa, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania przez ZZO Olszowa Państwa danych osobowych jest przede wszystkim realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na utrzymaniu czystości i porządku na terenie regionu obejmującego 13 gmin tj.: gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Kępno, gminy Łęka Opatowska, gminy Perzów, gminy Rychtal, Gminy Trzcinica (z woj. wielkopolskiego) oraz gminy Dziadowa Kłoda, gminy Międzybórz, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Syców (z woj. Dolnośląskiego).

Podstawę prawną przetwarzania przez ZZO Olszowa Państwa danych osobowych stanowi:

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132, poz. 622 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992);
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO pozwalającego przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody oraz podjęcia na Pana/Pani wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy z ZZO Olszowa, wykonywania dodatkowych usług zamawianych telefonicznie lub drogą elektroniczną;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c) w celu wypełniania prawnych obowiązków ciążących na ZZO Olszowa w związku z przyjęciem i zagospodarowaniem odpadów;
 • 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO w celu zapewnienia przez ZZO Olszowa najwyższego standardu usług realizowanych w interesie publicznym polegających na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów;
 • 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ZZO Olszowa, Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Olszowa oraz Smolna oraz w celu zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa zarządzanym mieniem państwowym zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182);
 • w celu wykonania zadań określonych w przepisach Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46): w celu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Spółki;
 1. Kategorie przetwarzanych danych

W celu wykonania zadań powierzonych przez podmioty publiczne Spółka ZZO Olszowa może przetwarzać Pani/Pana  dane osobowe — w różnych celach zgodnych przepisami obowiązującego prawa:

 • W celu  wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (w szczególności przyjęcia odpadów na PSZOK, ZZO, dostarczenia pojemników na śmieci) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub adres zamieszkania,
 • ewentualnie numer telefonu
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 • W celu rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub adres zamieszkania lub numer telefonu
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań określonych w przepisach Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46) tj.: w celu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Spółki.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej skargi lub wniosku.

 • W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

 • W celu badania satysfakcji z oferowanych usług oraz zamieszczenia przez Panią/Pana opinii o wykonywanych przez nas usługach przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię, ewentualnie nazwisko,
 • adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);

 • W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię,
 • adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ZZO Olszowa, PSZOK Olszowa oraz Smolna oraz  w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarządzanym mieniem państwowym przetwarzamy Państwa wizerunek zarejestrowany przez monitoring.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182).

 • W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 • W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • adres IP użytkownika, adres IP dostawcy Internetu,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do ZZO Olszowa. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO pozwalające przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest nim administrowanie stroną internetową).

 • W celu realizacji procesu rekrutacji w dokumentach aplikacyjnych należy zamieścić poniższą klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000183399; Kapitał zakładowy: 15 481 000,00 PLN; NIP 619-18-46-282 ; Regon 250945333 dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r., Dz.U. UE L 119, s. 1 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

Podstawa prawną przetwarzania wynika z art. 22 1 KP ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018.917).

 • W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

 1. Pliki cookies
 • Serwis ZZO Olszowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony {adres Państwa witryny}.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 1. Prawo wycofania zgody
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę wycofać.
 3. Jeżeli pragną Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym celu prosimy o kontakt mailowy z Inspektorem Ochrony Danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem – do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że ZZO Olszowa nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 1. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. właściwej miejscowo gminie, będącej jednym ze wspólników ZZO Olszowa, tj.: gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Kępno, gminy Łęka Opatowska, gminy Perzów, gminy Rychtal, Gminy Trzcinica (z woj. wielkopolskiego) oraz gminy Dziadowa Kłoda, gminy Międzybórz, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Syców (z woj. Dolnośląskiego) – zgodnie z Państwa miejscem zamieszkania;
 2. usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług Serwisu, hostingu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 4. kancelariom prawniczym w celu obsługi prawnej;
 5. firmom windykacyjnym, w celu obsługi zadłużeń;
 6. bankom i innym instytucjom finansowym;
 7. podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;
 8. organom władzy publicznej oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

ZZO Olszowa nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przez okres:

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • do 3 miesięcy — w odniesieniu do wizerunku zarejestrowanego przez monitoring ;
 • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • czasu realizacji sprawy wszczętej wnioskiem/skargą, a następnie archiwizowane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67);
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 • 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), a jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje w takim wypadku cały okres obowiązywania umowy;
 • okres 50 lat od zakończenia pracy u Pracodawcy lub od czasu wytworzenia listy płac lub kart wynagrodzeń – dotyczy akta osobowych oraz list płac lub kart wynagrodzeń;
 • dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych;
 1. Uprawnienia

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
 • przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie państwa zgody przed jej wycofaniem

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przez ZZO Olszowa przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji, jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby wykonać dla Pani/Pana usługę.

 1. Postanowienia końcowe
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności zostaną każdorazowo zamieszczone na stronie internetowej spółki.  
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.