^ Back to Top

g 09

Modernizacja i rozbudowa ZZO – POIiŚ

ZZO Olszowa Sp. z o.o. jako Beneficjent środków w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na podstawie zawartej w dniu 25.05.2020 r. w Olszowie umowy o dofinansowanie, realizuje projekt o numerze POIS.02.02.00-00-0038/18 pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zwłaszcza zbieranych selektywnie, poprawa jakości wód powierzchniowych, wypełnienie zobowiązań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców.

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie infrastruktury pozwalającej na gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającej się do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

Planowane efekty:

Realizacja Projektu obejmuje zadania, które wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb uzupełnienia infrastruktury ZZO Olszowa i uwzględniają m.in.:

  1. rozbudowę i modernizację instalacji sortowania odpadów – części mechanicznej instalacji MBP w zakresie pozwalającym na zwiększenie efektywności sortowania odpadów zbieranych selektywnie oraz dostosowanie strefy rozładunku odpadów do zwiększającego się strumienia odpadów zbieranych selektywnie – frakcji lekkich z niebieskiego i żółtego worka/pojemnika,
  2. budowę instalacji kompostowania bioodpadów zbieranych selektywnie w systemie zamkniętym,
  3. rozbudowę i modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z dostosowaniem do zwiększającego się strumienia odpadów przyjmowanych w PSZOK,
  4. dostosowanie infrastruktury ZZO do przetwarzania zwiększonych strumieni odpadów zbieranych selektywnie w zmodernizowanych i rozbudowanych instalacjach.

Przedsięwzięcie obejmuje także dostawę urządzeń i maszyn niezbędnych do pracy ZZO Olszowa.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura ZZO Olszowa pozwoli docelowo na zagospodarowanie (sortowanie) 10 000 Mg/rok dla odpadów zbieranych selektywnie oraz 12 000 Mg/rok bioodpadów.

W ramach zadania prowadzone będą również działania informacyjno-promocyjne i edukacyjno-informacyjne związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów.

Realizacja zadań ujętych w Projekcie przyczyni się do spełnienia obowiązujących wymogów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Niniejszy Projekt przyczyni się do ograniczenia powstawania odpadów, masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz zwiększenia uzyskiwanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Wartość Projektu: planowany całkowity koszt realizacji wynosi brutto 54 251 258,70 PLN, tj. netto 44 207 690,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: do kwoty 30 061 229,20 PLN.

Planowany termin realizacji Projektu: 2020 r. – 2023 r..