^ Back to Top
facebook

g 09

KOMUNIKAT

W związku z  zaistniałą sytuacją oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informuję o zmianach jakie będą obowiązywały w ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie :

 1. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Olszowa (gm. Kępno) będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 15:00 z wyjątkiem pierwszej soboty miesiącaPSZOK Smolna (gm. Oleśnica) będzie czynny w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00..
 2. Obsługa mieszkańców odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie PSZOK i w niniejszym komunikacie.
 3. Przebywanie i przemieszczanie się osób postronnych na terenie PSZOK i obiektów ZZO Olszowa Sp. z o.o. bez zgody obsługi PSZOK jest zabronione.
 4. Na terenie PSZOK może przebywać wyłącznie jedna osoba pełnoletnia przekazująca odpady do zagospodarowania.
 5. Osoby korzystające z PSZOK bezwzględnie muszą stosować się do obowiązującego regulaminu PSZOK oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektów należących do ZZO Olszowa Sp. z o.o., w tym m.in.:
 • stosować maseczki i/lub przyłbice ochronne zakrywające w szczególności usta i nos;
 • używać rękawic jednorazowych;
 • stosować płyn do dezynfekcji rąk dostępny na terenie PSZOK;
 • zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców obowiązujących procedur i zaleceń, pracownicy PSZOK odmówią przyjęcia odpadów.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.zzo-olszowa.pl . W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się pod nr tel.: PSZOK Olszowa - 62 78 211 90, wew.35; PSZOK Smolna – tel. 71 733 95 59.

Licząc na Państwa zrozumienie, proszę o zastosowanie się do wymogów zawartych w komunikacie. 

Prezes Zarządu

/-/ Sławomir Kraus     

                                                                                                                                                                                               

Olszowa, dnia 01.06.2021 r.

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację dwóch kolejnych kampanii edukacyjnych

 


W dniu 26.11.2021 roku w Poznaniu zostały zawarte umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Funduszu Panią Aleksandrę Durkowską i Kierownika Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody Funduszu Panią Krystynę Aleksandrzak a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z  siedzibą w Olszowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Sławomira Kraus.
Na  realizację przedsięwzięć pn.:
• „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych”, którego całkowity koszt netto wyniósł 101 390,00 zł; Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 70 973,00 zł; co stanowi 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
• „Upowszechnianie wiedzy i postaw ekologicznych mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica”, którego całkowity koszt netto wyniósł 32 424,10 zł; Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 25 939,28 zł; co stanowi 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Umowy określają szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczenia i przekazywania dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć oraz inne prawa i obowiązki stron umowy.

 

 

teczka

Szczegółowy zakres przedsięwzięć: LINK1 LINK2

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

wfos